ترسیدم

ببخشید
که به تو خندیدم
ولی خوب ترسیدم
شاید که سیب از باغچه ما باشد
آخر . . .

دلِ من با دل تو همسایه است
دل من یک سیب است
که تو می دزدیش
خوب من ترسیدم
ز تو دزد زیرک
ولی یک خواهش
گازش زن
ولی نیم خورده نزار این دل را
که بسی کرم در اینجا خفته ست
به لجن می کشیش
اگر . . .ناقصش بگزاری

/ 1 نظر / 5 بازدید
نازی

[خنده]کرمهاتو عشق است:))