پدری پسر آبرو برده

سیب نیم‌گاز خورده

دوران قافیه را از شعر برده

درست مثله کودکان پدر مرده

همانند پدران ،پسر، آبرو برده

و یا آن مجنون که مدتی در هجر بسر برده

و حال می فهمد که لیلی بی او جان بدر نبرده

میخواهم بنویسم ماجرای سیب گازخورده

ولی افکارم کرم خورده

و من با یک تبسمی افسرده

مرگ را میخوانم

ولی از بخت من مرگ مرده

/ 0 نظر / 12 بازدید