بارون

باز داره بارون می آد تو کوچه و شهر ما

                       بارون به آشيونه خوش اومدی بفرما

برای سيل ديده بارون شکون نداره

                   اما چو روح عيسی است برای خاک صحرا

/ 0 نظر / 3 بازدید