قمار عشق

هرگز عاشق نشو

که عشق چون قمار است

قماری پرسود؛ اگر برنده شوی

و اگر ببازی

تمام هستی دو نفر را خواهی باخت

خودت و خودش

 و چه بیچاره است کسی که چیزی برای باختن ندارد...

چه بیچاره‌ام من

---------------------------------------------

پی‌نوشت:

-  مادرم همیشه میگه "نگو بیچاره، بیچاره شطونه، آدم تا خدا رو داره چاره هم داره"

- خنک آن غمار بازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

/ 5 نظر / 24 بازدید

یک نظر... اینجا آزادی...

اميررضا حاجي مظفري

انچه جذاب سهولت نيست،دشوارهم نيست،بلكدشواري رسيدن به سهولت است،

زیتون

استاد خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

فتانه

باریکلا مامان زنده باشن[دست]

فتانه

چه بیچاره و در به درم من...[دلشکسته]