۲۰

بيست . . .

نمره ای که می توان به خيانت داد

ولی نه در دفتر عشق

بلکه در مشق لجن زندگی کردن

بيست . . .

نه

خيانت ؟

نه من خيانت نکردم

نه

من هنوز عاشق هستم

و هنوز معشوق مجازی وجود دارد

ولی به حقيقت رسيدم

معشوق حقيقی هرگز برای معشوق مجازی مشکلی ندارد

عشق زيبا بود و فريبکار و دام تو محکم

خوش به حال سيلوا که مرد و نماند که پايان غم انگيز جنگ را ببيند

و خوش به حال آنکه

ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید